Ochrana osobných údajov

Dovoľte nám,aby sme vás oboznamili s informáciami o ochrane a spracovánie osobných údajov súlade s čl. 13 GDPR poskytnuteľních  návštevníkov webových stránok www.askinto.eu a našími klientmi a záujemcov o naše produkty a služby a o vašich právach v súvislosti s GDPR. Prehlasenie o zpracování osobných údajov podľa nariadenia Europského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo spracováním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, daľej len GDPR.

Správca osobných údajov

Jozef Nano je správcom osobných údajov na webu www.askinto.eu a určuje, jak budu spracované vaše osobné údaje a za akým účelom.

Jozef Nano Tolstého 5, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto Zapisaný v Živnostenskom registre 18. októbra 2018, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.132094/B Kontaktný

E-mail: jozef.nano@askinto.eu
Telefon: +421 232 784 570

Aké osobné  údaje spracovávame

Spracováváme údaje, ktoré nám sami poskytnete, a to vyplnením kontaktného formulára na webových stránkách, prípadne tie, ktoré nám sami oznamite osobne, telefonicky, e-mailom alebo inými komunikačními prostriedkami (sms správami, správami v rôzných aplikáciach typu Viber, WhastApp, Skype, FB messenger). Údaje, ktoré nám poskytnete, spracováváme k danému účelu len s vaším súhlasom. Údaje nám poskytujete dobrovolne. . Bežné osobné údaje meno, priezvisko, adresa, IČ, DIČ , e-mail, IP adresa, cookies, informácie o objednaných a kúpených službách.

Pre aké účely spracovávame vaše osobné údaje, po akú dobu

Spracuvávame  vaše osobné údaje také, ktoré nám sami zveríte, a to z týchto dôvodov:

1. Obchodné účely

1.1 Poskytnutie služby a plnenie zmluvy Pokiaľ sa rozhodneete zakúpit niektorý náš produkt alebo službu, evidujeme vaše kontaktné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonné číslo, účtovné a platebné údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje sú nevyhnutné pre vašiu identifikaciu ako kupujúceho, realizáciu obchodu vrátane nezbytných účtovných operacií, vystavenie daňových dokladov a identifikáciu vašich bezhotovostných platieb. Právným titulom (oprávnením) pre spracovávánie týchto údajov je priamo plnenie zmluvních povinností zo zmluvy uzavretej medzi nami. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzavretú v klasickej  tlačenej podobe, vlastnoručne podpísané. Spravidla pôjde o zmluvu uzavretú vyplnením a odosláním kontaktného formulára na webových stránkách a naším potvrdením také objednávky e-mailom a následne i osobne či telefonicky.  Podľa zákona vaše údaje ako zákazníkov budeme spracovávať pod dobu vybavenia objednávky a dalších desať rokov od jej skončenia. 1.2 Plnenie zákonnej povinnosti z účetovných, daňových a dalších právních predpisov Aby sme splnili povinnosti vyplývajúce z platných právných predpisov, najmä v oblasti účtovníctva, daňového práva a archivnictva, spracováváme tieto údaje: meno,priezvisko, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakúpene službe (tj. údaje uvedené na fakturách). Doba, po ktorú sa spracúvajú údaje zpracovávány, je stanovená priamo príslušnými právními predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovania  ukládajú.

2. Marketingové účely

2.1 Facebook Ak sa  stanete fanúšikom našej stránky, kliknutím na „Toto sa mi páči“, dáváte tým súhlas, že vás môžeme kontaktovat aj na Facebooku. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť kliknutím na „Táto stránka sa mi už nepáči“.Vyhlasujemei, že vaše údaje nebudeme predávat do tretích krajín.

3. Cookies

Ak  užíváte naše produkty a služby alebo sa pohybujete na našich webových stránkách, môžeme zbierať údaje o vašich návštevách našich  webových stránok a sledovať používania služieb. Tieto údaje zahrňajú vašu IP adresu a spravanie  na webových stránkách www.askinto.eu Údaje o tom, ako dlho ste  boli na stránke, odkiaľ ste na stránky prišli a kedy ste odišli získáváme automatizovane prostredníctvom cookies alebo trackovacích technologií, pretože vám chceme poskytnúť  najlepšiu možnú službu. Cookies môžete vo svojom počítači zakázat. Vaše osobné údaje si ponecháváme po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovánií alebo ste v konkretných prípadoch  neuvedli inak.

Vaše práva v súvislosti s GDPR

Ak ako správca spracováváme vaše osobné údaje, môžete sa na nás kedykoľvek obrátit a odvolat súhlas, uplatnit právo na prístup a požiadať nás o informácie ohľadne spracovánia osobných údajov. Odvolat svoj súhlas môžete napísaním na email jozef.nano@askinto.eu alebo nás môžete cez kontaktný formulár kontaktovať a ja vás odhlásim príp. môžete použiť tento e-mail či kontaktný formulár pre akékoľvek dalšie otázky ohľadom spracovania osobných údajov.
Ďaľej  nás môžete požiadať o vysvetlenie alebo  o nápravu nevyhovujúceho  stavu, pokiaľ máte pochybnosti o tom, že vaše údaje nespracováváme v súladue zo zákonom, najmä vyžadovať blokovanie prevedení opravy, prípadně doplnení, aktualizacií či likvidácií osobních údajů, alebo kompletne výmazať tieto údaje. Daľej máte právo požadovat vykonanie opravy,prípadne doplnenie,aktualizácíi či likvidáciu alebo kompletné vymazanie týchto údajov. Ak osobné  údaje spracovávám na  účely oprávnených  záujmov, máte právo vzniesť námietku proti takémuto  spracovániu. Podľa čl. 20 GDPR máte právo na prenosnosť  údajov, teda získat svoje osobné údaje a predať ich inému správcovi. Máte právo podať sťažnosť u dozorového orgánu Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Vaše údaje získávám cez kontaktný formulár, e-mailom, osobne alebo cez telefon, príp. inými komunikačními prostriedkami (sms správami, správami v rôzných aplikaciach typu Viber, WhastApp, Skype, FB messenger).

Ochrana a zabezpečenie vašich údajov

S vašimi údajmi nakládáme a zaobchádzame zodpovedne v súlade s europskou a slovenskou legislatívou. Aby sme mohli spracovat vaše osobné údaje, používáme neautomatizované a automatizované prostriedky. Všetky údaje su uložené  na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Europskéj unií alebo v krajínách, ktoré zaisťujú odpovedajúcú úroveň ochrany na základe rozhodnutie Europskej komisie. V maximálne možnéj  miere sú vaše osobné dáta chránené za  pomoci moderných technologií, ktoré odpovedajú  technickému stupňu rozvoja a miere rizika zneužitia. Udržuje technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu či zničení osobných údajov.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené

Ako správica ako spracovateľ, ktorý spracovává osobné údaje, môžu sprístupniť osobné údaje iba  spracovateľom ktorý vykonávajú administrativnú a technickú podporu pri prevádzke aplikacií potrebných  k prevádzke webu a podporenýchých aplikacií.Iba z dôvodu plnení  zákonných povinností je umožnené prístup k iným subjektom.

Mlčanlivosť

Radi by sme vás uistili, že tak isto ako ja sú aj  jednotliví spolupracovníci, ktorí budu spracovávat vaše osobné údaje povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých  zverejnenie  by ohrozilo zabezpečenie vašich osobnýchh údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudu vaše osobné údaje vyddané žiadnej inej  tretiej strane. Tieto zásady o spracování osobných údajov platia od 25.5.2018